Swasana ingkang sepi menika sejatosipun anugrahing  Gusti Allah Ingkang Murbeng dumadi,  lan sedaya menika sanget ageng mumfangatipun kagem para tetiyang ingkang tansah ngudi kasampurnaning gesang.Tuladhanipun mekaten:

1. Tiyang ingkang kesayahen badhe ical sayahipun menawi saget sesarehan wonten papan ingkang sepi.

2. Tiyang ingkang gerah sakit badhe enggal saras menawi dipun paringi papang ingkang sepi lan asri kangge ngenggar enggar penggalih.

3. Mahasiswa ingkang badhe nempuh ujian badhe gampil anggenipun sinau menawi nyepi wonten papan ingkang sepi.

Ingkang sampun dipun jlentrehaken ing nginggil menika sedaya tembung ingkang wonten sesambetanipun kaliyan papan panggenan, inggih punika papan ingkang kawastanan sepi menapa jenjem lan tintrim.Nanging menapa saben papan ingkang sepi menika sakyektos saget nentremaken manah?Kasunyantan tebih saking bab menika. Wonten tiyang  lenggah ing papan ingkang sepi, ananging fikiran lan manahipun dipun ganggu kaliyan pengangen-angenipun. Gembrojog pindha pancuran ingkang tirtanipun dumawah saking papan ingkang hinggil. Menapa ta sebab musababipun fikiran saget hoyag hayig pindha lindhu ingkang ageng? Mboten sanes injih amargi dereng saget nguwaosi pengangen angen ingkang klambrangan kadosta setan brekasaan.Pengangen – angen ingkang klambrangan kalawau badhe nuwahaken pitakenan-pitakenan antawisipun:

– yen kaya mengkene iki terus piye?Lha yen kaya ngono terus dikapakne?.

-Kepiye yen mengko kedadeyan mengkene?Kepiye yen aku mengko ana kedadeyan kaya ngene?

– Yo uwis, yen ngono aku tak ngene, nanging “emoh ah”,mbok menawa mengko ana kedadeyan kang ora becik. Luwih becik aku atak ngono kae wae, nanging kok kaya ora becik uga. Wah yen ngono luwih becik tak meneng wae, weleh weleh nanging iki yo ora apik, iki mratandani yen uwong kang oranduweni percaya diri, anane mung sarwa was was. Ah embuh ah aku ora ngerti…..  .

Menika wau tuladha pengangen angen ingkang klambrangan, wonten malih gambaran – gambaran ingkang thukul saking prastawa-prastawa ingkang sampun kepengker. Raos getun geduwung,jengkel,dendam lan sakpanunggalanipun kados banjir bandang ingkang ngrontokaken manah. Prastawa2 gesang kita ingkang sampun kepengker ingkang karaos getir tansah mbanyu mili, nerak lan anjuwing juwing ati ingkang kirang tatag lan teguh. Lan wonten maleh fikiran ingkang tansah menggalihaken ingkang sifatipun kadonyan, ndadosaken batos mboten saget tentrem lan ugi sisah dipun leremaken lan dipun tentremaken. Wonten maleh pawongan ingkang atinipun tansah muwun amargi tansah mrangguli kedadosan ingkang nrenyuhaken, contonipun tansah nyumerepi “pelanggaran kemanusiaan” lan piyambakipun mboten kuwawi tumindak menapa-menapa.

Saking tuladha tuladha ing nginggil wau kita saget mangertos bilih sejatosipun sepi menika sanes sepining papan panggenan nanging sepinipun ati saking panca indra, pengangen angen,lelampahan ingkang sampun kepengker lan sanesipun. Pemanggih mekaten pancen sampun leres, nanging yen to badhe ngudi”kaleresan” ingkang langkung inggil, ingkang kawastanan “sepi sejati” menika, inggih mbudidaya nyuwungaken manah saking sedaya kanepson ingkang sifatipun kadonyan lan namung tansah madep mantepaken ati namung tumuju dumateng Gusti Ingkang Akaryo Jagad. Lajeng kados pundi anggen kita nggladi supados batos kita tansah ajur ajer adem ayem suwung ing pamrih ingkang kirang sae munggwing gesang? Wonten ing sedaya piwulang agami mengku cara utawi tirakat piyambak piyambak ,  antawipun sholat, sembahyang, zikir, pasa, semedhi lan sakpanunggalanipun. Ingkang sedaya wau sejatosipun ngandut piwucal kangge ngredem hawa nepsu lan kangge srana nukulaken kesadaran dhiri. Mungguwing tiyang jawi, semedhi sanes babagan utawi perkawis ingkang enggal, nanging sampun mbalung sungsum saking para leluwur jaman rumiyin.Ing jaman kina umumipun ingkang nindakaken olah semedhi menika saking para Raja, satria, brahmana lan tiyang tiyang ingkang tansah remen ngudi kautaman lan kawakithan. Wonten ing cariyos wayang utawi ketoprak asring dipun gambaraken perkawis Semedhi menika. Contonipun nalika wonten narendra ingkang nandang pepeteng penggalihipun amargi menggalih kahananing negari, lajeng minggah dateng sanggar pamujan saha mbesem dupa ratus lan sigra mangsah semedhi ngeningaken cipta dumateng jawata ingkang linangkung. Umumipun wonten ing saklebetipun semedhi badhe nyumerepi gegambaran sarwa sarwi,teja utawi  cahya cahya lan saget ugi wonten suanten dumeling sigra paring dawuh:

Tuladhanipun mekaten:

Jebeng! aja sira kelantur lantur..!

Dudu ing puncaking harga kang dhuwur , uga dudu ing dasaring samodra kang jero, kabeh wus dumunung ana ing anggamu kulup!

Lamun sira wis bisa mangerteni molekul, atom, proton, elektron, ether lan liya liyane, yekti sira mesthi dadi wong pinter. Nanging yo ngger aja sira kumalungkung, aja demen minteri liyan, aja adigang adigung adiguna, aja kemlinthi mundhak ora aji lan diajeni, aja lali marang purwa duksina mundak cilaka, aja seneng cidra mundhak uripmu ora beja, uwis yo ngger ulun kondur makayangan :mrgreen:

Ing nginggil menika tuladha wangsit utawi ilham ingkang saget tinampi dening tetiyang ingkang  nembe teteki utawi maneges kanthi nindakaken semedhi. Basa utawi informasi ingkang katampi temtu jumbuh kaliyan papan, suku,  utawi tingkat spiritualipun (menurut bahasa kaumnya). Amargi keyakinan lan kepercayaan saha  agami , menika sanget kathahipun, tentu badhe nuwahaken penganggep ingkang benten benten. Piyantun kejawen badhe mastani menika pangandikanipun para leluhur ingkang paring pitulungan dumateng anak putunipun, agami saking arab badhe mastani menika suantenipun malaekat ingkang kautus dening Gusti supados maringaken wahyu, menawi kula piyambak mastani bilih menika swantenipun roh utawi ingsun sejati ingkang nedya badhe nuntun dumateng badan lahir (jasad) lan badan Alus (bathin) ipun manungso. 😀

wonten candhakipun.

Iklan