Mas Bei

Mas Bei

Kepareng ngaturaken sugeng rawuh dumateng sedaya sanak kadang, ingkang sampun kersa pinarak menapa dene rawuh wonten ing gubuk kula ingkang awon menika.

Kawula namung sakdermi tiyang ingkang cubluk ing babagan seserapan lan pangertosan, dados menawi sakmangkeh kathah seratan ing gubuk menika tebih saking kautaman lan keleresan, menika sakyektos awit diri pribadi kula piyambak ingkang bodho.

Seratan seratan ing ngandhap punika, kawula pethik antawisipun saking kitab suci, sabdanipun poro winasis,wejangan para ngaluhur  lan ugi asil ngalamuning ati kula piyambak, pramila saking punika tentu kathah seratan ingkang wosing gati namung gegojegan menapa dene tetembangan kewala.

Pinangka pungkasaning atur, sugeng angrahapi pasugatan sakwonten nipun. Mangga tansah ngonjukaken donga pamuji, Rahayu..rahayu ingkang sinedya, kalis ing rubedo rahayu nir ing sambekala.

Matur Sembah Nuwun

Ngabehi Kiduling Mesjid

Iklan